ஈழ இதழ்கள்

முகப்பு | நூல்கள் | இதழ்கள் | நூலகம்

 

 

 

 

 

 

 

01

திசை புதிது 01

இனி 01

அற்றம் 01

பூவரசு 61

பூவரசு 62

 

 

பூவரசு 63

பூவரசு 64

பூவரசு 65

பூவரசு 66

பூவரசு 67

 

  பூவரசு 73 பூவரசு 75 ஞானம் 61 ஞானம் 62 ஞானம் 66  
  ஞானம் 67 ஞானம் 68 ஞானம் 70 ஞானம் 71 ஞானம் 72  
21 ஞானம் 73 ஞானம் 74 ஞானம் 75 ஞானம் 76 ஞானம் 78  
  ஞானம் 79 ஞானம் 80 வியூகம் 03 வியூகம் 02 விடிவு 06  
  விடிவு 05 விடிவு 04 விடிவு 03 விடிவு 02 வாகை 01  
  வழிகாட்டி 1-3+4 வயல் 04 வயல் 02 வகவம் 01 நோக்கு 01 (1970)  
41 நோக்கு 03 மாற்று 04 மாற்று 02 மாவலி 1974-12 மாவலி 1974-4  
  மாவலி 1973-8 மறுகா 02 மறுகா 01 மல்லிகை 330 மல்லிகை 329  
  மல்லிகை 327 மல்லிகை 326 மல்லிகை 325 மல்லிகை 324 மல்லிகை 323  
  மல்லிகை 322 மல்லிகை 320 மல்லிகை 318 மல்லிகை 315 மல்லிகை 314  
61 மல்லிகை 313 மல்லிகை 312 மல்லிகை 311 மல்லிகை 310 மல்லிகை 308  
  மல்லிகை 307 மல்லிகை 306 மல்லிகை 305 மல்லிகை 301 மல்லிகை 300  
  மல்லிகை 296 மல்லிகை 295 மல்லிகை 294 மல்லிகை 293 மல்லிகை 292  
  மல்லிகை 290 மல்லிகை 288 மல்லிகை 287 மல்லிகை 286 மல்லிகை 284  
81 மல்லிகை 283 மல்லிகை 256 மல்லிகை 237 மல்லிகை 232 மல்லிகை 231  
  மல்லிகை 223 மல்லிகை 222 மல்லிகை 221 மல்லிகை 220 மல்லிகை 219  
  மல்லிகை 218 மல்லிகை 217 மல்லிகை 216 மல்லிகை 215 மல்லிகை 212  
  மல்லிகை 210 மல்லிகை 209 மல்லிகை 208 மல்லிகை 206 மல்லிகை 204  
101 மல்லிகை 203 மல்லிகை 200 மல்லிகை 199 மல்லிகை 196 மல்லிகை 195  
  மல்லிகை 193 மல்லிகை 192 மல்லிகை 190 மல்லிகை 186 மல்லிகை 178  
  மல்லிகை 177 மல்லிகை 176 மல்லிகை 175 மல்லிகை 172 மல்லிகை 39  
  மல்லிகை 33 மல்லிகை 32 மல்லிகை 31 மல்லிகை 26 மல்லிகை 25  
121 மல்லிகை 22 மல்லிகை 21 மல்லிகை 18 மல்லிகை 17 மல்லிகை 15  
  மல்லிகை 14 மல்லிகை 10 போது 42 பொதிகை 1980 பெண் 9-2  
  பெண் 2-1 பெயர் (விளக்கு) 01 பூவிழி 11 பூவிழி 10 பூபாளம் 02  
  பூங்குன்றம் 02 பூகம்பம் 03 பூந்தளிர் 01 புதுசு 09 புதுசு 08  
141 புதுசு 05 புதுசு 04 புதிய உலகம் 56 ப்ரிய நிலா 17 நட்புறவுப் பாலம் 89-3  
  நட்புறவுப் பாலம் 88-11 நட்புறவுப் பாலம் 88-9 நட்புறவுப் பாலம் 88-7 நட்புறவுப் பாலம் 88-6 நட்புறவுப் பாலம் 88-4  
  நட்புறவுப் பாலம் 87-11 நட்புறவுப் பாலம் 87-9 நட்புறவுப் பாலம் 87-8 நட்புறவுப் பாலம் 87-1 நட்புறவுப் பாலம் 86-12  
  நட்புறவுப் பாலம் 86-11 நட்புறவுப் பாலம் 86-7+8 தோழன் 07 தோழன் 06 தோழன் 05  
161 தோழன் 04 தோழன் 03 தோழன் 02 தொண்டன் 1980-10+11 தெரிதல் 12  
  தெரிதல் 11 தெரிதல் 03 தெரிதல் 01 தூது 4+5 தூண்டி 07  
  திருப்பம் 02 திரள் 1982-2 தீர்த்தக்கரை 2.1 தீர்த்தக்கரை 03 தீர்த்தக்கரை 01  
  தாயகம் 56 தாயகம் 55 தாயகம் 47 தாயகம் 41 தாயகம் 37  
181 தாயகம் 36 தாயகம் 27 தாயகம் 26 தாயகம் 19 தாயகம் 18  
  தாயகம் 17 தாயகம் 16 தாயகம் 15 தாயகம் 14 தாயகம் 13  
  தாயகம் 12 தாயகம் 11 தாயகம் 09 தாயகம் 08 தாயகம் 07  
  தாயகம் 06 தாயகம் 05 தாயகம் 03 தாயகம் 01 தாகம் 1-4  
201 தடாகம் 6-7 செவ்வந்தி 08 செங்கதிர் 06 செந்தணல் 03 செந்தழல் 1982  
  செந்தழல் 1981 சுவர் 01 சுடர் 9.1 சுடர் 8:9+10 சுடர் 8.4  
  சுடர் 7.3 சுடர் 3:5+6+7 சுடர் 3.2 சிறகுகள் 05 சிந்தனை 3-2  
  சமூகத் தொண்டன் 01 நான்காவது பரிமாணம் 12 நடுகை 01 நந்தலாலா 6-7 நங்கூரம் 06  
221 கொழுந்து 22 கொழுந்து 21 கொழுந்து 16 கொழுந்து 14 கொழுந்து 02  
  கூத்தரங்கம் 1 குமரன் 68 குமரன் 67 குமரன் 66 குமரன் 65  
  குமரன் 64 குமரன் 63 குமரன் 61 குமரன் 58 கீற்று 4  
  கீற்று 3 கீற்று 2 கீற்று 1 காலம் 27 காலம் 24  
241 கவிதை 02 கவிஞன் 02 கவிஞன் 01 கலைச்செல்வி 7-11 ஓலை 33+34  
  ஓலை 26 ஓலை 23 ஓலை 21 ஓலை 20 ஓலை 18  
  ஓலை 17 ஓலை 15 ஓலை 12 ஓலை 10 ஓலை 09  

 

ஒளி 03

ஊற்று 10.3

ஊற்று 6.4

உள்ளம் 8

ஈழம் 12

 

261

ஆதவன் எழுகிறான் 2.6

அறிவிசை 03

அலை 33

அலை 32

அலை 31

 

 

அலை 30

அலை 29

அலை 27

அலை 25

அலை 22

 

 

அலை 21

அலை 19

அரசு 01

அம்பு 3-1

அம்பு 1.7

 

 

அம்பு 1.6

அக்னி 05

அக்னி 02

அக்கினிக்குஞ்சு 1980-8.9.10

அக்கினிக்குஞ்சு 1980-3

 

281

துடிப்பு

ஞானம் 81

ஞானம் 82

ஞானம் 83

சிறகுகள் 02

 

  சிறகுகள் 04 கொழுந்து 03 மாருதம் 01 மேகம் 02 நிவேதினி 2.2